Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Premiekorting jongeren (tijdelijke regeling)

Neemt u voor 1 januari 2016 een werknemer vanuit een WW- of bijstandsuitkering in dienst, die minimaal 18 en maximaal 26 jaar oud is? Dan kunt u onder voorwaarden een premiekorting van 3500,-  euro per jaar ontvangen. U heeft in ieder geval een doelgroepverklaring nodig. In deze verklaring staat dat uw werknemer inderdaad een uitkering had op de dag vóór hij in dienst kwam. Deze doelgroepverklaring kan uw nieuwe werknemer zelf aanvragen, via het UWV wanneer het om een WW-uitkering gaat, bij de gemeente wanneer het om een bijstanduitkering gaat. Voorwaarden:
  • De jongere is op het moment van in dienst treden minimaal 18 en maximaal 26 jaar oud;
  • Er is een arbeidsovereenkomst overeengekomen voor de duur van minimaal zes maanden met een arbeidsduur van tenminste 32 uur per week (24 uur sinds 1 juli 2015);
  • U past de premiekorting jongere toe in de loonaangifte en voegt de doelgroepverklaring bij uw loonadministratie;
  • De premiekorting wordt pro-rato berekent met een maximum van 24 maanden;
  • De premiekorting is niet van toepassing voor werknemers die arbeid verrichten in een dienstbetrekking in de zin van de Wet op de sociale werkvoorziening;
  • De premiekorting kan niet worden benut wanneer de premiekorting voor arbeidsgehandicapten van toepassing is.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email